Medische zorg en palliatieve zorg

Medische zorg

U kiest zelf uw behandelend arts en hoe vaak u wenst dat hij/zij langskomt.

Het toedienen van medicatie gebeurt alleen op medisch voorschrift en medicatie wordt geleverd via de apotheek waar we mee samenwerken.

 

Vroegtijdige zorgplanning en palliatieve zorg

Onze visie omvat:

1/ Gesprek(ken) over vroegtijdige zorgplanning waarin een bewoner zijn verwachtingen en wensen over de toekomstige zorg kan formuleren.

2/ Palliatieve zorg om de laatste levensfase en het sterven met zo weinig mogelijk ongemakken te laten verlopen.

3/ Een vraag voor euthanasie of palliatieve sedatie wordt beantwoord met respect voor de keuze, binnen de wettelijke voorwaarden.

 

Vroegtijdige zorgplanning

Iedereen heeft voor zichzelf, zoals voorzien in de wet op de patiëntenrechten, inspraak bij medische beslissingen en behandelingen. Zo heeft u bv. het recht om behandelingen te weigeren, indien u goed bent ingelicht over de mogelijke gevolgen en voor- en nadelen. Dit is ook zo wanneer u in het woonzorghuis komt wonen. U heeft inspraak in wat u in de zorg nog belangrijk vindt, welke behandelingen u nog wel of niet meer wenst, in welke situaties u nog naar het ziekenhuis wenst te gaan,... Uiteraard verloopt dit in overleg met de huisarts en het team, binnen wat medisch nog haalbaar is.

Wanneer u zelf niet meer in staat bent om beslissingen te nemen over uw (medische) zorg bespreken we dit samen met de huisarts en met uw familie (vertegenwoordiger). Voor uw familie, de huisarts en het team is het echter niet gemakkelijk om beslissingen in uw naam te nemen wanneer u hierover nooit gesproken heeft en men niet weet wat u wel of niet wenst. Het nadenken over en het nemen van beslissingen over toekomstige medische zorg en behandelingen noemt men vroegtijdige zorgplanning. Vroegtijdig betekent dat je erover nadenkt voor het nodig is, voor u in een situatie komt waarin u niet meer zelf kan beslissen. Vroegtijdige zorgplanning geeft u de mogelijkheid om in een open dialoog met uw huisarts en (indien u dit wenst) met uw familie uw keuzes en wensen in verband met de zorg aan het einde van het leven te bespreken. U geeft hierbij aan wat u belangrijk zou vinden, hoe u kijkt naar een eventuele ziekenhuisopname, welke verwachtingen u nog heeft van behandelingen,... Al deze informatie maakt het voor uw huisarts, uw familie en het team makkelijker om beslissingen in de zorg te nemen wanneer u dat zelf niet meer kan.

 

Palliatieve zorg...

...is het intensifiëren van de zorg wanneer genezen niet meer kan. Het omringt de bewoner, zijn familie en vrienden met zorgzame aandacht en menselijke warmte.

...wil het leven niet verlengen noch verkorten, maar biedt comfort in alle aspecten van het leven: verminderen van angst en pijn, zorgen voor aangepaste verzorging en voeding, steun en bemoediging geven, een luisterend oor zijn,…

We maken sterven en dood bespreekbaar, rekening houdend met ieders draagkracht en binnen de wettelijke bepalingen op palliatieve zorg en euthanasie. We bieden ondersteuning en begeleiding bij elke keuze die u maakt.

Voor familie of vrienden is er de mogelijkheid te overnachten en een warme maaltijd te krijgen.