06/02/2023

Wijzigingen voor medewerkers kinderopvang vanaf januari 2023

Op de Ministerraad van 9 december 2022 besliste de Vlaamse Regering principieel om vanaf 1 januari 2023 subsidietrap 2B (waartoe het Elfenbosje nu behoorde) te schrappen. Vanaf 1 januari 2023 zal het Elfenbosje gesubsidieerd worden als een organisator kinderopvang trap 2A.

De gevolgen van de schrapping van subsidietrap 2B vanaf 1 januari 2023 voor de loon-en arbeidsvoorwaarden van onze medewerkers zetten we hieronder op een rijtje.

Onze medewerkers van het Elfenbosje hebben vanaf 1 januari 2023 recht op:
• de loonbarema’s die een organisator kinderopvang trap 2A moet toepassen*,
• de toeslagen voor onregelmatige prestaties zoals voorzien voor de kinderopvang trap 2A (toeslag voor prestaties op zaterdagen, zondagen, feestdagen, ’s nachts of in geval van prestaties in ononderbroken dienst),
• een 13e maand*,
• een aantal bijkomende vakantiedagen afhankelijk van de leeftijd,
• vrijstelling van prestaties met behoud van loon indien 45 jaar of ouder.

* deze voordelen werden voor onze medewerkers reeds een aantal jaren toegepast.

Bijkomende vakantiedagen afhankelijk van de leeftijd

Medewerkers hebben vanaf 1 januari 2023 recht op een aantal bijkomende vakantiedagen (dus naast de wettelijke vakantiedagen) in het vakantiejaar, afhankelijk van:
hun leeftijd op 1 januari van het vakantiejaar (d.i. het lopende kalenderjaar). De leeftijdsverhoging gaat in het jaar volgend op het jaar waarin de leeftijd bereikt wordt.

en het aantal volledig gepresteerde of gelijkgestelde maanden in het vakantiejaar (d.i. het lopende kalenderjaar).

overzicht bijkomende verlofdagen

Arbeidsduurvermindering

Vanaf 1 januari 2023 hebben medewerkers van 45 jaar en ouder recht op een vrijstelling van prestaties met behoud van loon. De deeltijdse werknemers hebben recht op een evenredige toekenning naar verhouding van hun gemiddelde contractuele arbeidsduur per week.

Het recht gaat in vanaf de maand waarin de werknemer de vereiste leeftijd (45, 50 of 55 jaar) bereikt of de dag van indiensttreding indien hij in dienst treedt nadat hij deze leeftijd heeft bereikt. Het gaat om een effectieve vrijstelling. Er is geen keuze mogelijk voor uitbetaling.

overzicht arbeidsduurvermindering

Neem contact op

Sint Bernardus Bertem
Egenhovenstraat 22
3060 Bertem | België
016 49 08 11
Rechtstreekse nummers diensten
info@stbernardus.be

onshartkloptvooru02