GDPR

Privacy

Privacy en GDPR

GDPR

Welkom in ons woonzorgcentrum of op de website van ons woonzorgcentrum. Uw privacy is  tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. belangrijk voor ons. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke gegevens wij van u verzamelen en hoe wij deze gebruiken.

Wanneer u zich inschrijft voor activiteiten, op onze wachtlijst, solliciteert,… digitaal of op papier, laat u persoonsgegevens achter. De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en de bescherming van uw privacy  zijn voor ons van uiterst belang. We vinden het dan ook belangrijk dat u de controle over uw gegevens in eigen handen heeft.

Daarom informeren we u graag zo volledig mogelijk over de manier waarop we met uw persoonsgegevens omgaan en wat daarbij uw rechten zijn. Daarnaast behandelen we uw gegevens in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Ons adres:
WZC Sint Bernardus vzw
Egenhovenstraat 22-24
3060 Bertem

Onze contactgegevens:
Telefoon: 016/49.08.11
E-mail: info@stbernardus.be
Website: www.stbernardus.be
Fax: 016/49.00.27

Ons ondernemingsnummer:
0435-723-406

Ons RIZIV-nummer:
76038397

Onze erkenningsnummers:

Woon- en zorgcentrum: PE383
Bijkomende erkenning jongdementie: VZB-JD192
Bijkomende erkenning niet-aangeboren hersenletsel: NAH 4013
Kortverblijf: KPE 383
Assistentiewoningen (Service flats): PE 2436
Lokaal dienstencentrum: LDC PE 2519
Dagverzorgingscentrum: PE 259
Bijkomende erkenning Dagverzorgingscentrum (zware zorg) DVC: BE 2595

1. Wat zijn persoonsgegevens?

Van zodra u via onze website documenten invult, of van zodra u ons documenten op papier bezorgt in het kader van een activiteit, de wachtlijst, een opname, een sollicitatie,… beschikken wij over persoonsgegevens van u. Met deze gegevens bedoelen we alle informatie waarmee we een (natuurlijke) persoon kunnen identificeren: een naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, foto, eventueel professionele gegevens, digitale gegevens, eventueel medische gegevens, eventueel financiële gegevens,…

2. Wanneer verzamelen we je persoonsgegevens?

• Als u zich inschrijft voor een activiteit in het lokaal dienstencentrum, via de website, of op papier.
• Als u zich aanmeldt om de huiskrant te ontvangen, digitaal of op papier.
• Als u zich inschrijft op de wachtlijst, digitaal of op papier.
• Als u contact met ons opneemt per telefoon, per mail, via het contactformulier op de website of op papier of via sociale media.
• Als u hier effectief komt wonen.
• Als u solliciteert digitaal of op papier.
• Als u hier komt werken.

3. Welke persoonsgegevens verzamelen we en hoe gebruiken we je persoonsgegevens?

Bij stellen van een vraag• Bij een telefonisch contact kunnen we vragen om uw naam en voornaam en/of telefoonnummer te mogen noteren. Soms wordt ook een e-mailadres doorgegeven.
• Bij contactname via e-mail of via een formulier op de website beschikken we over uw e-mailadres en alle gegevens die u ons zelf via mail doorgeeft.
Deelnemen aan activiteiten in het lokaal dienstencentrum• Bij een telefonische inschrijving noteren we uw naam en voornaam en/of telefoonnummer. Soms wordt ook een e-mailadres gevraagd om u te kunnen contacteren bij wijzigingen in de planning.
• Bij contactname via e-mail of via een formulier op de website beschikken we over uw e-mailadres en alle gegevens die u ons zelf via mail doorgeeft.
• Wanneer de activiteit gedaan is bewaren we je gegevens enkel voor dit doeleinde.
Abonnement op de huiskrant• Ontvangt u de huiskrant op papier, dan beschikken wij enkel over uw adres.
• Ontvangt u de huiskrant per mail, dan beschikken wij ook over uw mailadres.
• U kan zich op elk ogenblik uitschrijven door ons een seintje te geven. Wanneer u zich uitschrijft, maken we geen gebruik meer van uw gegevens.
Aanmelden op de wachtlijstVan zodra u zich op onze wachtlijst wenst te registreren, noteren we volgende gegevens:
o naam en voornaam van de aanvrager en van de toekomstige bewoner
o contactgegevens van de aanvrager en van de toekomstige bewoner: adres, telefoonnummer
o verwantschap van de aanvrager met de toekomstige bewoner
o keuze kamer / assistentiewoning of andere
o Katz-schaal: dit is een evaluatieschaal die ons in staat stelt om uw afhankelijkheidsgraad te bepalen. Ze bestaat uit een vragenlijst waarmee uw capaciteiten in 6 domeinen van het dagelijks leven worden geëvalueerd: zich wassen, zich kleden, transfer en verplaatsingen, toiletbezoek, continentie en eten. Voor elk domein varieert het antwoord tussen 4 scores, gaande van ‘geen behoefte aan enige hulp’ tot ‘behoefte aan volledige hulp’
U kan zich uitschrijven door ons dit schriftelijk (op papier of per mail) te melden. Van zodra u zich uitschrijft maken wij geen gebruik meer van uw gegevens.
Bij een plaats op de verhuislijstVan zodra u in aanmerking komt voor onze verhuislijst (dit is wanneer u in de nabije toekomst de kans krijgt om effectief gebruik te maken van 1 van de diensten in het woonzorgcentrum, wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek. Op dit gesprek is een hoofdverpleegkundige en/of een psycholoog en/of een sociaal werker aanwezig. Tijdens dit gesprek krijgt u uitgebreid uitleg over de werking en visie van het woonzorgcentrum. Daarnaast worden er ook allerlei vragen gesteld met de bedoeling om u, uw familie en sociale relaties, uw wensen, interesses, bezorgdheden en aandachtspunten zo goed mogelijk in kaart te brengen. Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt. Ook worden er medische gegevens opgevraagd bij uw huisarts/behandeld arts.
U kan zich uitschrijven door ons dit schriftelijk (op papier of per mail) te melden. Van zodra u zich uitschrijft maken wij geen gebruik meer van uw gegevens.
Als kandidaat medewerkerBij een sollicitatie aanvraag of sollicitatie gesprek vragen wij u enkele persoonsgegevens door te geven (naam en voornaam, contactgegevens zoals telefoonnummer, adres, e-mail). Daarnaast vragen we ook uw rijksregisternummer, bankrekeningnummer en familiale situatie om de wettelijke zaken in orde te kunnen brengen. Ook vragen wij u uw professionele loopbaan te schetsen.
Indien wij geen vacature openstaan hebben houden wij uw gegevens gedurende 1 jaar bij in onze werfreserve, tenzij u ons vraagt uw gegevens te verwijderen.
Als medewerkerAls medewerker hebben wij persoonsgegevens nodig om alle officiële documenten in orde te kunnen maken (naam en voornaam, contactgegevens zoals telefoonnummer, adres, e-mail). Daarnaast vragen we ook uw rijksregisternummer, bankrekeningnummer en familiale situatie om de wettelijke zaken in orde te kunnen brengen. Als u uit dienst gaat houden wij beperkte gegevens bij, zodat u op een later tijdstip toch beroep kan doen op ons bij het opvragen van formulieren zoals bijvoorbeeld een tewerkstellingsattest.
Sociale mediaZoals veel organisatie beschikt ook ons woonzorgcentrum over een website en een Facebook pagina. Google en Facebook tracken gegevens.

4. Wie heeft toegang tot je persoonsgegevens?

Eigen medewerkers
Je persoonsgegevens worden enkel gebruikt door onze medewerkers en enkel in het kader van hun eigen opdracht. Onze medewerkers zijn ook gebonden aan het beroepsgeheim. Onze medewerkers gaan ten alle tijden zorgvuldig om met uw gegevens.

Huisarts
Uw huisarts heeft ook inzage in uw gegevens. Ook de huisarts is gebonden aan het beroepsgeheim en zal zorgvuldig omgaan met uw gegevens.

Andere organisaties
Gegevensbeheer in opdracht van het woonzorgcentrum
In principe kunnen uw gegevens bekeken worden door onze IT-firma die het onze softwarepakketten ondersteund. Ook zij hebben in de door ons ondertekende overeenkomst verklaard geen misbruik te maken van deze gegevens.

Doorverwijzing naar een externe hulpverlener (arts, ziekenhuis en andere)
Een doorverwijzing wordt steeds eerst met u besproken (tenzij in een acute, kritieke situatie) Ook deze personen zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Ook zij gaan omzichtig met uw gegevens om.

Gegevensbeheer in het kader van commerciële doeleinden
Uw persoonsgegevens worden in geen geval met andere partijen gedeeld voor commerciële of marketingdoeleinden.

Gegevensoverdracht buiten Europa
Uw persoonsgegevens worden door ons in geen geval gedeeld met organisaties die zich buiten de Europese Unie bevinden. Dit omdat deze organisaties ons niet kunnen verzekeren dat zij de nodige voorzorgsmaatregelen kunnen nemen om uw gegevens te beschermen. Let wel op: Google en Facebook opereren ook buiten de Europese Unie en tracken uw gegevens. Zij verwerken deze gegevens op een eigen manier en leggen hiervoor ook op een eigen manier verantwoording af. Wij kunnen dus niet garanderen dat deze bedrijven op een betrouwbare of veilige manier omgaan met uw gegevens. Voor meer informatie verwijzen we u naar de privacyverklaring van deze bedrijven. Let op: deze kunnen regelmatig wijzigen

5. Wat is de bewaartermijn van je persoonsgegevens?

Het is afhankelijk van het type persoonsgegevens wat de bewaartermijs is.
In principe bewaren wij uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Dit wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang wij daarvoor een welbepaald doel hebben.
Voor het bewonersdossier, financiële gegevens, administratieve gegevens zijn echter wettelijke bewaartermijnen waaraan wij ons dienen te houden.
Zoals eerder aangehaald bewaren we van het personeelsdossier enkele basisgegevens een langere termijn om u op een later tijdstip van dienst te kunnen zijn als u bijvoorbeeld een tewerkstellingsattest zou nodig hebben.

6. Hoe beschermen we je persoonsgegevens?

De toegang tot uw persoonsgegevens wordt enkel verleend aan de medewerkers die deze gegevens nodig hebben om hun taken uit te kunnen voeren. Dit wil zeggen dat niet elke medewerker aan al uw gegevens kan. Elke medewerker heeft een eigen persoonlijke login, waaraan een toegangsniveau wordt gekoppeld, daardoor heeft die medewerker enkel inzage in de gegevens die hij/zij nodig heeft om zijn/haar taak naar behoren te kunnen uitvoeren. Daarnaast is elke medewerker gebonden aan het beroepsgeheim.
Om de bescherming van uw gegevens te garanderen en ongeautoriseerde toegang of gebruik van uw gegevens te voorkomen, nemen wij passende beveiligingsmaatregelen. We behandelen uw gegevens met uiterste zorgvuldigheid en leven de nodige veiligheidsvoorschriften na. Deze veiligheidsmaatregelen worden regelmatig gecontroleerd.

7. Wat zijn uw rechten?

Recht op informatie over de verwerking
U heeft recht om na te gaan of wij de Algemene Verordening Gegevensbescherming naleven en uw gegevens beschermen zoals het hoort. U kan ons daarom om gegevens vragen die kaderen in deze regelgeving (bv. de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming).

Recht op inzage
U heeft het recht om rechtstreeks inzage te krijgen in de gegevens die wij over u hebben verzameld. Deze gegevens dienen u ten laatste 1 maand na uw vraag bezorgd te worden onder de vorm van een kopie.

Recht op correctie
U heeft het recht om ons te vragen om uw gegevens aan te passen wanneer u vaststelt dat die gegevens niet juist of onvolledig zijn. Het is geen algemeen correctierecht waarmee je eender welke door u opgemerkte fout kan laten aanpassen, dan wel het recht om fouten met betrekking tot uw eigen gegevens te laten corrigeren. Deze correcties dienen ten laatste 1 maand na de aanvraag door ons doorgevoerd en bevestigd te worden.

Recht op overdraagbaarheid
U heeft het recht om ons in bepaalde situaties te vragen om uw persoonsgegevens over te dragen aan uzelf of aan een andere verwerkingsverantwoordelijke op voorwaarde dat dit technisch mogelijk is.

Recht op bezwaar
Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een gerechtvaardigd of algemeen belang, dan heft u het recht om hier op ieder ogenblik bezwaar tegen te maken omwille van uitzonderlijke omstandigheden. Wanneer echter ons gerechtvaardigd belang zwaarder weegt dan het uwe of wanneer de verwerking van uw gegevens nodig blijft om een rechtsvordering uit te oefenen, kunnen wij geen gehoor geven aan uw bezwaar.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft het recht om in bepaalde situaties aan ons te vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Dit houdt in dat uw gegevens nog wel door ons bewaard worden, maar dat het mogelijk gebruik en de verdere verspreiding beperkt of stopgezet wordt. Dit recht zal in de praktijk in de gezondheidszorg slechts zelden van toepassing zijn.

Recht op verwijdering
U heeft het recht op vergetelheid. Dit wil zeggen dat u het recht heeft om ons te vragen om al uw gegevens integraal uit onze database te verwijderen. Dit kan wanneer uw gegevens onrechtmatig werden verkregen of wanneer de verwerking van uw gegevens enkel op uw toestemming berust. Uw recht op vergetelheid wordt per uitzondering overroepen wanneer dit nodig is in het kader van een wettelijke verplichting of voor het uitoefenen van een rechtsvordering.

Contactgegevens
Om bovenstaande rechten te kunnen uitoefenen, kan u contact opnemen met ons:

WZC Sint Bernardus
Egenhovenstraat 22
3060 Bertem
Tel: +32 016 49 08 11
E-mail: info@stbernardus.be

Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy commissie :

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel: +32 2. 274 48 00
E-mail: commission@privacycommission.be

8. Wijzigingen in de privacyverklaring
Onze privacyverklaring kan wijzigen. De laatste versie zal steeds ter beschikking zijn op onze website.

9. Wettelijke basis van de privacyverklaring
Deze privacyverklaring is gebaseerd op de volgende wetgeving:
• De Privacywet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
• Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming)

Neem contact op

Sint Bernardus Bertem
Egenhovenstraat 22
3060 Bertem | België
016 49 08 11
Rechtstreekse nummers diensten
info@stbernardus.be

onshartkloptvooru02