Covid19 - Bezoekregeling

Beste bewoner, familie,

Gisteren werd het nieuws verspreid dat bezoek in de woonzorgcentra vanaf 18 mei mogelijk is. Bij het nalezen van de richtlijnen van de overheid stelden we echter vast dat onze bezoekregeling nu reeds ruimer is dan wat de overheid voorziet. We overlopen graag met u de richtlijnen die we ontvangen hebben en zetten onze bezoekregeling er naast.

Richtlijnen overheid

Social distancing wordt maximaal gegarandeerd. Dit vormt de beste garantie om besmetting te voorkomen.

Bezoekregeling Sint Bernardus 

Bij onze tuin en “open raambezoeken” zorgen we voor de afstand van minimaal 2 m.

Per bezoekmoment wordt maximum 1 bezoeker per bewoner toegelaten. We vragen om zoveel mogelijk dezelfde personen op bezoek te laten komen. Bij voorkeur zal de bewoner aangeven of er bezoek komt en wie er wel of niet op bezoek komt. Van zodra de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad aangepast worden, zullen wij deze richtlijnen opnieuw bekijken.

Wij laten een gezin of een ”bubbel” toe. Door de afstand in de buitenlucht van minimaal 2 m vormt een “bubbel” geen risico. Ook houden we rekening dat de afstand tussen het bezoek van de verschillende bewoners gegarandeerd kan worden., zowel tijdens het bezoek als in de wachtzone.

Bezoek kan enkel plaatsvinden als bezoeker en bewoner gedurende 14 dagen voorafgaand aan het bezoek geen symptomen vertoonden, en gedurende de laatste 14 dagen niet positief getest werden op COVID-19. Als de bezoeker positief getest is, kan hij enkel terug op bezoek komen als de huisarts van die bezoeker inschat dat hij/zij niet meer besmettelijk is.

Een tuinbezoek of “open raambezoek” bij een Covid positieve bewoner wordt uitgesteld tot deze bewoner genezen is en minimaal 14 dagen na het beëindigen van de symptomen.

Aan de bezoeker kan gevraagd om een verklaring op eer te onderschrijven.

Dit is momenteel nog niet aan de orde bij ons bezoeksysteem.

In principe is er geen bezoek bij bewoners met een (vermoedelijke) COVID-19 besmetting mogelijk tot minstens 14 dagen na start van de symptomen en tot einde van de symptomen, uitgezonderd in hoogstnoodzakelijke – zoals bv. palliatieve of kritieke – situaties.

Dit geldt in onze voorziening altijd.

Bezoek vindt, waar mogelijk, plaats in open lucht of in een apart daartoe voorziene ruimte (bv. bezoekruimte, vergaderruimte,…). De toegang tot de bezoekruimte wordt zo geregeld dat kruising wordt vermeden (bvb. tussen internen en externen, tussen afdelingen, …) en er niet onnodig door het gebouw moet gewandeld worden. Het bezoek kan niet plaatsvinden in een gemeenschappelijke ruimte die ook gebruikt wordt door andere bewoners en/of personeel. Bezoek in de leefomgeving of de kamer van de bewoner wordt ten stelligste afgeraden, tenzij de directie oordeelt dat dit de meest veilige optie is. Contact met andere bewoners en medewerkers dan diegene die het bezoek faciliteren moet in alle geval vermeden worden.

De tuinbezoeken gaan momenteel al door in open lucht. De “open raambezoeken” worden waar mogelijk en indien het weer het toelaat momenteel ook al in open lucht gehouden.

In alle gevallen is een correcte handhygiëne verplicht. Voor bezoekers en bewoners is handalcohol voorzien bij de toegang tot de voorziening en in de bezoekruimte. Bezoekers en bewoners ontsmetten of wassen de handen voor en na het bezoek.

Handalcool, makers en beschermschorten zijn reeds ter beschikking voor alle bezoekers die uitzonderlijk door de directie worden toegelaten.

Alle personeelsleden die het bezoek begeleiden, dragen een chirurgisch mondmasker. Ook de bewoners dragen zoveel als mogelijk een chirurgisch mondmasker. Bij bewoners waarbij het risico bestaat dat zij zich niet aan social distancing kunnen houden of die geen mondmasker kunnen dragen, moeten bezoekers een chirurgisch mondmasker dragen (die door de organisatie wordt overhandigd).

Al onze medewerkers dragen reeds van 10 maart een masker om de bewoners te beschermen. Bij onze tuin en open raam bezoeken is er geen risico op overdracht en is het dragen van een masker door de bewoner niet nodig.

Alle bezoekers dragen steeds een mondmasker op een correcte manier, dat hij zelf meebrengt.

Bij onze tuin en open raam bezoeken is er geen op overdracht en is het dragen van een masker door de bezoeker niet nodig.

Bezoekers kunnen eveneens ontvangen worden achter (plexi)glas in de ruimte waar bezoek wordt georganiseerd, waarbij de constructie garandeert dat elke vorm van transmissie vermeden wordt; het gebruik van mondmaskers is verplicht tijdens de verplaatsingen naar deze bezoekersruimte.

Wij kiezen niet voor deze optie aangezien het bezoek dan maar beperkt kan worden tot 1 persoon. Indien bezoek op de gekende manier (tuin of open raambezoek) niet mogelijk is kan door de directie per uitzondering een aangepast bezoek georganiseerd worden.

De frequentie en duur van bezoek moet in het bezoekplan van de organisatie ingevuld worden naargelang de haalbaarheid voor het personeel en de infrastructuur. Deze worden tijdig bekend gemaakt bij bewoners en bezoekers. Wij denken hierbij indicatief aan 1 bezoek per week per bewoner, met een contacttijd van een halfuur per bezoek.

De huidige bezoekregeling van 15 minuten zorgt voor een evenwicht tussen de dagen waarop een individuele begeleiding van de bewoners voor het bezoekmoment nodig is en de dagen waarop individuele activiteiten georganiseerd worden voor bewoners. Immers niet elke bewoner ontvangt bezoek. Op deze manier willen we voor iedereen een zo optimaal mogelijk individueel aanbod blijven creëren, aangepast aan de individuele noden.

Er wordt tijdens het bezoek toegezien op het naleven van de richtlijnen.

Onze huidige bezoekregeling verloopt reeds onder toezicht. Hierbij wordt de privacy zoveel mogelijk gerespecteerd.

Elk bezoek wordt geregistreerd (met aandacht voor de algemene verordening gegevensbescherming), minimaal de registratiegegevens van de bezoeker (naam, adres, telefoonnummer en band met de bewoner). De voorziening maakt duidelijke afspraken over waar en hoe deze gegevens bewaard worden en gebruikt deze niet voor verdere verwerking.

Aangezien bij het systeem van tuin en open raam bezoeken de bezoekers het gebouw van het woonzorgcentrum niet betreden is een registratie niet nodig.

De bezoekersruimte (inclusief het (plexi)glas indien van toepassing), en het bezoekerstoilet worden na elk bezoek gereinigd en gedesinfecteerd.

Deze maatregel geldt niet voor tuin en “open raambezoeken”.

Er wordt drank noch eten voorzien.

Niet van toepassing

Wat het uitwisselen van voorwerpen (o.a. geschenken) betreft, verwijzen wij naar de algemene richtlijnen voor de WZC.

Wij blijven met aandrang vragen om geen pakjes over te gooien in de tuin of door te geven via het raam. We houden hier streng toezicht op.

Bezoeken door de bewoner aan de thuiscontext, blijven voorlopig uitgesloten.

Voor verdere informatie kan u terecht bij Lieve (algemeen directeur) lieve.schuerman@stbernardus.be of bij Bart (directeur bewonerszorg) bart.coessens@stbernardus.be

Meer info over de bestrijding van COVID-19 kan u terugvinden op de website van de FOD Volksgezondheid of het Belgisch instituut voor gezondheid, Sciensano.

Neem contact op

Sint Bernardus Bertem
Egenhovenstraat 22
3060 Bertem | België
016 49 08 11
Rechtstreekse nummers diensten
info@stbernardus.be

onshartkloptvooru02